1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna BIG24.ee (edaspidi BIG24 e-pood) omanik BIG24 OÜ vahel BIG24 e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad BIG24 e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. BIG24 OÜ on õigustatud BIG24 e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje BIG24.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel BIG24.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja BIG24 OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 

2. Hinnad

2.1 BIG24 e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1 Teie ostukorv luuakse hetkel, kui olete toote juures klikkinud lingile Lisa ostukorvi.

3.2 Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Tehtud muudatuse kinnitamiseks klikkige nupule Uuenda ostukorvi. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile Vormista ost. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele.

3.3 Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed ning klikkige nupule Jätka. Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

3.4 Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohale toimetamine.

3.5 Toodete müügileping loetakse sõlmituks Lepingu jõustumine arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest BIG24 OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda ainult eurodes (€):

•internetipanga kaudu: LHV arvelduskontole.

Big24 OÜ 

LHV pank: EE817700771001982647 

•liisingupakkuja kaudu: LHV, ESTO vahendusel.

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole 24 tunni jooksul ostusummat tasunud.

 

5. Toodete kohale toimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.5. toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni teel eelnevalt kokku lepitud ajal.

5.2. Tooted koos eestikeelse tooteinfoga ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale maksimaalselt kümne päeva jooksul.

5.3. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohale toimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohale toimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest BIG24 OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohale toimetamise tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohale toimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 3.1.*) ning Teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse Teile.

5.4. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma Teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohale toomise aeg.

5.5. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.6. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohale toimetamisel. BIG24 OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.7. Tooted antakse kulleri poolt Teile üle koos saatelehega. Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@BIG24.ee või BIG24 OÜ kontakttelefonile 372 5610 8527. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohale toimetamist oma tellimus tühistada, saates BIG24 e-poe elektronposti aadressile info@BIG24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga või helistades BIG24 OÜ kontakttelefonil 372 5610 8527.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 15 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu , saates BIG24 e-poe aadressile info@BIG24.ee vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad, või helistades BIG24 OÜ kontakttelefonil 372 5610 8527. Tagastamisele ei kuulu arvutimängud, arvutitarkvara ning kehahooldus-ja hügieenitooted.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote lattu saatmisega seotud kulutused kuni 10 EUR ehk ulatuses (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid kaablid jne). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. BIG24 e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 EUR ulatuses kliendilt küsida ning selles mahus tagastavast summast maha võtta.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud BIG24 OÜ; ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on BIG24 OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab BIG24 OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja BIG24 OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. BIG24 OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete Teile üleandmisest.

7.2. BIG24 OÜ ei vastuta:

•Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

•Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

•Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode BIG24 OÜ kulul.

7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.5. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. BIG24 OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate BIG24 OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. BIG24 OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida BIG24 OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist BIG24 OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki BIG24i e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka BIG24 OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja BIG24 OÜ vahel seoses BIG24 e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab BIG24 OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 BIG24 jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 EUR’i maksev sülearvuti on järsku müügis 10 EUR’iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.).

10.4 Tooteinfot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib BIG24 e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul BIG24i e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse telefonil 372 5610 8527